top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Super gaaf dat je met mij wil samenwerken als coach of een van mijn producten hebt aangeschaft. Natuurlijk zijn de algemene voorwaarden er meer voor de zekerheid achter de hand, maar ik vind het fijn een en ander goed op papier te hebben staan voor jou  én voor mijzelf. De gemaakte afspraken lees je in dit document Algemene Voorwaarden. 

 

Artikel 1.     Definities: voor wie zijn deze algemene voorwaarden? 

In deze algemene voorwaarden spelen verschillende personen een rol en die licht ik hier graag nader toe. Als je in dit document ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoel ik jou, mijn coachee of klant. Jij bent mijn coachee als we samen een coachingstraject aangaan 1-op-1 of in groepsverband. Jij bent mijn klant als je een van mijn online trainingen hebt aangeschaft. Zodoende ben jij mijn opdrachtgever. 

 

Daarnaast lees je ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’ en daarmee doel ik op mijzelf en mijn bedrijf als opdrachtnemer. Mijn bedrijf Florganise is ingeschreven onder KvK-nummer 74189468 en gevestigd aan de Siriusstraat 30, 1223 AN in Hilversum. 

 

Als ik spreek over ons allebei, staat dat vermeld als ‘we’. 

 

Artikel 2.     Wanneer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing? 

 

Deze algemene voorwaarden horen bij alle:

 • online aangeschafte trainingen, masterclasses, programma’s en healings

 • coaching 1-op-1 of in groepsverband

 • opdrachten die ik voor je doe

 • training, lezingen, workshops die ik verzorg

 • events die ik organiseer 

 • facturen die ik stuur 

 • overeenkomsten die ik met je sluit (mondeling en schriftelijk) 

 • offertes die ik uitbreng

 

Indien er ook andere personen of bedrijven bij de opdracht worden betrokken, gelden deze algemene voorwaarden ook voor hen. De inhoud van de voorwaarden is ook op hun werkzaamheden van toepassing ten behoeve van de opdracht.

Als je een overeenkomst met mij sluit (mondeling of schriftelijk), jij akkoord geeft op een offerte of het vinkje aanklikt bij een online aanschaf (voor alle bovengenoemde) dan ga je ermee akkoord dat deze voorwaarden hierop van toepassing zijn.

Indien er een bepaald onderdeel van de algemene voorwaarden niet langer geldig is door een bijvoorbeeld een wijziging in de wet, dan blijft de overige inhoud van de voorwaarde geldig. In gezamenlijk overleg bespreken wij de nieuwe afspraken. 

 

Deze voorwaarden zijn de enige voorwaarden waar ik mee werk, indien jij akkoord gaat met de samenwerking, accepteer je dat deze voorwaarden degene zijn die gelden voor onze samenwerking en geen andere. 

 

We hebben een overeenkomst als we schriftelijk een handtekening hebben gezet onder de gemaakt afspraken. Als je gebruikt maakt van een online aanschaf of coachingstraject, dan hebben we een overeenkomst zodra jij van mij een bevestigingsmail hebt ontvangen.  

 

Artikel 3.     Offertes & prijzen 

Indien er sprake is van een offerte is deze 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. Ik ben slechts aan de offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door jou binnen 30 dagen schriftelijk wordt bevestigd. 

Als er sprake is van een coachingstraject gelden de prijzen genoemd op de website of mondeling tijdens een telefoongesprek van mij. 

Bij de aanschaf van een online product gelden de prijzen zoals vermeld op mijn website. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 

Als er sprake is van kortingen/aanbiedingen op mijn website of mondeling afgestemd zijn deze geldig met de aangegeven duur. Mocht ik het niet aangeven, zijn ze 14 dagen geldig. Dit betekent dat je geen rechten kan ontlenen aan de prijzen voor eventuele aanschaf of deelname in de toekomst. 

 

Artikel 4.    Uitvoering van de overeenkomst en opdracht 

 

Plichten en verwachtingen 

De overeenkomst tussen jou en mij, leidt tot een inspanningsverplichting. Ik zal mijn uiterste best doen voor jou, maar ik ben niet verplicht/verantwoordelijk voor jouw resultaat. Jouw resultaat is namelijk grotendeels afhankelijk van jouw actieve houding gedurende de samenwerk periode. Ik ben verplicht de beloofde aspecten van de overeenkomst na te komen en zal dat naar al mijn kunnen en met alle goede intenties, mijn enthousiasme en energie tot een succes willen brengen. 

Gelezen reviews op mijn website zijn geen garantie voor soortgelijke resultaten. Zij dienen vooral als inspiratie van de mogelijkheden, bij een actieve inzet. 
Tijdens events, coaching of online aanwezigheid ben ik niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard ook. 


Online leeromgeving

Indien jij toegang ontvangt tot mijn online leeromgeving, zal ik er zorg voor dragen dat deze zo goed mogelijk naar behoren werkt, onder voorbehoud van technische mankementen. Mocht hier sprake van zijn, is het aan jou mij hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen en zal ik dit ook zodanig herstellen. Jouw toegang tot de online omgeving is zoals wij schriftelijk of mondeling hebben afgesproken. Ik raad je aan om de online modules tijdig te doorlopen en naar wens op te slaan voor eventueel later gebruik. 

 

Artikel 5.     Duur overeenkomst en beëindiging 

 

Afwezigheid 

Gemaakte afspraken dienen door ons beiden zo goed als kan te worden nagekomen. Indien jij een afspraak wil wijzigen kan dat tot 24 uur van tevoren. Gebeurt dit niet binnen deze grens van 24 uur, dan komt de afspraak te vervallen en heb je geen recht meer op deze afspraak. De afspraken kan je inplannen gedurende de duur van onze afgesproken samenwerkingsperiode. Daarna heb je geen recht meer op deze sessies, tenzij anders overeengekomen. 

 

De duur van de sessies is zoals afgesproken. Het is aan jou om op de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Indien de tijd verstreken is, heb ik het recht om de sessie te beëindigen. 

 

Kan je de overeenkomst beëindigen? 

Als jij de bevestigingsmail hebt ontvangen, dan is de overeenkomst gesloten en ga je zodoende akkoord met deze algemene voorwaarden. Het is niet mogelijk om een coachingstraject (groep of 1:1) of online programma te beëindigen. Ik ga er namelijk vanuit dat je all-in gaat qua commitment. 

 

Voor evenementen is het wel mogelijk om je ticket over te dragen aan iemand anders, indien je mij de naam van degene doorgeeft. Deze persoon dient dan wel akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. 

 

Voor online producten geldt ook dat deze niet kunnen worden geruild, geretourneerd of geannuleerd. Bij betaling ontvang je direct toegang tot het programma en stemt zo in met de overeenkomst en doet zo afstand van het herroepingsrecht en/of bedenktijd. 

 

Je hebt recht op het programma gedurende de hele afgestemde periode. Het is daarom niet mogelijk tussentijds te annuleren of herroepen. Indien je in termijnen betaalt, dien je de openstaande termijnen nog te betalen. 

 

Artikel 6.     Wijziging overeenkomst

 

Wijziging datum of locatie

Indien ik de locatie of datum van een event wijzig, dan laat ik je dit weten zodra ik kan, zo snel mogelijk. Kan je niet op de nieuwe datum, dan hoor ik dit graag van je binnen 72 uur na mijn bericht. Dan kan je het betaalde bedrag terug ontvangen of inschrijven voor een nieuw event. 

 

Voor de online coaching sessies en online programma’s en trainingen zijn er altijd opnames beschikbaar indien jij niet aanwezig kan zijn op de huidige datum en tijdstip. 

 

Overmacht

Indien er sprake is van overmacht, kan het zijn dat een event niet door kan gaan. Je kan bijvoorbeeld denken aan een overlijden in familie, ziekte van mij of een van de trainers of maatregelen vanuit de overheid. Het is mijn streven om tijdig te zoeken naar een passende oplossing. 

 

Artikel 7.    Vertrouwelijke gegevens en privacy

 

Gebruik van beeldopnames

In mijn coachingstrajecten en online programma’s maak ik gebruik van beeldopnames, zodat eventueel afwezigen dit op een later moment kunnen terugkijken. De beeldopnames worden geplaatst in de online omgeving en gebruik ik tevens voor de doorontwikkeling van mijn programma’s en coachings. 

 

Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan hoor ik dat graag van tevoren. Tevens kan je dan tijdens opnames jouw beeld en geluid uitzetten, zodat je anoniem aanwezig kan zijn. Indien ik niks hoor, vertrouw ik erop dat ik de beelden mag gebruiken op de afgeschermde online omgeving, websites of platformen. 

 

Intellectueel eigendom 

Alle intellectueel eigendomsrechten op de verschafte materialen, blijven in mijn eigendom. Het is niet aan jou om de gegevens te verveelvoudigen, openbaar maken of commercieel inzetten. Wil je dit wel? Stuur mij dan een mail voor toestemming naar hello@florentinezuure.nl. Het kan zijn dat ik hier een vergoeding voor vraag. 

 

Artikel 8.     Facturen en betalen

 

Als jij je aanmeldt voor deelname aan coaching of een online programma, ga ik ervan uit dat je dat vanuit de aanwezigheid van financiele middelen doet. Door jouw aanmelding ga je dusdanig een verplichting aan. Eventueel is het mogelijk om in termijnen te betalen, als we dat hebben afgesproken. 

 

Ik hanteer een betalingstermijn van tien dagen. Indien de betaling op dat moment niet binnen is, kan ik rente en incassokosten bij je in rekening brengen. Deelname aan het programma kan tijdelijk worden gepauzeerd, indien jouw betaling uitblijft. 

 

Artikel 9.    Aansprakelijkheid

 

 1. Mijn coaching is geen vervanging voor medische hulpverlening en kan wel dienen als aanvulling. Ik voorzie geen medische diagnoses of analyses. 

 2.  Indien je mij aansprakelijk wil stellen, verwacht ik dat je mij een bericht stuurt meT waarvoor je mij aansprakelijk wil stellen. Ik vertrouw op een redelijke termijn oM hierop te kunnen reageren. 

 3. Als er sprake is van schade ben ik beperkt aansprakelijk tot de vergoeding van de directe schade tot het maximale bedrag die we hebben gesteld voor de overeenkomst (exclusief btw). 

 4. Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade door of in verband met door verrichte diensten. Tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de opdrachtnemer. 

 5. Iedere aansprakelijkheid vervalt na een jaar nadat de einddatum van het traject is voltooid. 

 

Artikel 10.     Afspraken niet nagekomen 

 

Zonder opgave van reden kan ik een programma, cursus, training of coachingstraject annuleren of een opdrachtgever weigeren tot deelname. De opdrachtgever ontvangt dan wel het betaalde bedrag terug. 

 

Als jij of ik wezenlijk tekort schiet in onze verplichtingen, melden we dit schriftelijk en zo snel mogelijk om escalatie te voorkomen. Als deze verplichtingen niet binnen redelijke termijn worden voldaan, heeft de andere partij toestemming om de overeenkomst te beëindigen zonder nog een verschuldigde vergoeding.

 

Niet tevreden 

Het is mijn doel om jou de meest fantastische ervaring te bieden naar tevredenheid. Als er toch iets is waar jij niet blij mee bent, laat het mij dan zo snel mogelijk weten. Zodat we samen kunnen zoeken naar een passende oplossing. Je kan mailen naar hello@florentinezuure.nl

 

Artikel 11.    Geheimhouding

 

Tijdens onze samenwerking is het in de meeste gevallen zo dat er vertrouwelijke informatie wordt gedeeld. Ik wil dat jij mij volledig vertrouwd met jouw vertrouwelijke informatie. Ik ga hier zeer zorgvuldig mee om en deel dit niet met derden, tenzij jij mij daar toestemming voor geeft. De uitzondering hierop is als de informatie reeds openbaar is of als de wet mij voorschrijft dat ik die gegevens moet delen. 

 

Het is voor mij van groot belang om ook tijdens de groepssessies de veiligheid en het vertrouwen van alle deelnemers te waarborgen. Ik vertrouw erop dat jij ook met de vertrouwelijke informatie van andere deelnemers zorgvuldig om gaat. 

 

De uitgebreide informatie omtrent privacy vind je in mijn privacy verklaring via www.florentinezuure.nl/privacy

 

Wijzigen van deze algemene voorwaarden
Eens in de zoveel tijd worden de voorwaarden gewijzigd. Het kan zijn dat dit gebeurt tijdens een traject of programma wat je bij mij doorloopt. Ik laat je deze wijziging weten en als je daarna gebruik blijft maken van mijn diensten, gelden de nieuwe voorwaarden. 

 

Artikel 12.    Geschillen

 

Op iedere overeenkomst tussen jou en mij, de opdrachtgever en opdrachtnemer, is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit deze uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn behoren tot de Rechtbank Midden Nederland. 
 

Afsluitend

Mochten deze algemene voorwaarden niet begrijpelijk of duidelijk voor je zijn of heb je nog vragen, dan hoor ik dat graag voor je met de voorwaarden akkoord gaat. 
 

Deze versie is voor het laatst gewijzigd in juni 2023.

bottom of page